Aktualności

KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ REALIZACJI AGENDY ONZ DOTYCZĄCEJ KOBIET, POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA NA LATA 2018-2021

Polska przyjmując w październiku 2018 roku Krajowy Plan Działania dołączyła do grona blisko 80 państw, które dysponują planami działania na rzecz realizacji postanowień rezolucji nr 1325 Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Krajowy Plan Działania został opracowany przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Stanowi realizację postanowień łącznie ośmiu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczących kobiet, pokoju i bezpieczeństwa.

W planie wyznaczone zostały cztery główne cele. Jako pierwszy wskazano znaczący udział kobiet w działaniach na rzecz zapobiegania konfliktom oraz utrzymywania pokoju. Następnym celem jest wdrażanie Agendy kobiet, pokoju i bezpieczeństwa w ramach polskiej pomocy humanitarnej oraz pomocy rozwojowej. Kolejne cele to ochrona i wsparcie ofiar przemocy ze względu na płeć oraz przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych oraz promocja i rozwój Agendy kobiet, pokoju i bezpieczeństwa w Polsce oraz w ramach współpracy międzynarodowej.

Najważniejsze założenia zawarte w planie dotyczące m.in. Policji to zwiększenie udziału kobiet w procesach pokojowych pod względem zajmowanych przez nie stanowisk/ pełnionych funkcji w operacjach i misjach zagranicznych, zwiększenie ich reprezentacji w strukturach dowodzenia i kierowania w procesach pokojowych, a także ochrona i wsparcie kobiet i dzieci jako ofiar przemocy na tle seksualnym oraz ze względu na płeć w konfliktach zbrojnych.

Pełny tekst Krajowego Planu Działania WPS 2018-2021 do pobrania w zakładce Prawa człowieka/Publikacje.

 

nadkom. Barbara Czuba