Sprawdzanie punktór karnych - Sprawdzanie punktów karnych - Policja Zachodniopomorska

Sprawdzanie punktów karnych

Sprawdzanie punktór karnych

Na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego osoba zainteresowana uzyskaniem ustnej informacji lub pisemnego zaświadczenia o wpisach ostatecznych i tymczasowych dotyczących punktów odpowiadającym dokonanym przez siebie naruszeniom może uzyskać je w jednostkach Policji wg poniższych zasad.

Na terenie woj. zachodniopomorskiego informację taką można uzyskać zgłaszając się osobiście z dokumentem tożsamości do siedziby Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie, tj. w Mierzynie, ul. Welecka 2, w każdy dzień roboczy w godzinach 7.30 do 15.30 lub w każdej Komendzie Miejskiej lub Powiatowej Policji w wyznaczonych dniach. Informacji ustnej udziela się bezpłatnie. Natomiast nie udziela się jej tak telefonicznie jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Policjanci podczas dokonywanej kontroli drogowej nie udzielają informacji o wpisach ostatecznych lub tymczasowych w ewidencji kierowców. Osoby nie posiadające miejsca stałego zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej winny zwrócić się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa.

Zaświadczenia pisemne o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wydawane są:

 

  • przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie - w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie,
  • przez Komendantów Miejskich / Powiatowych Policji woj. zachodniopomorskiego.

          Wniosek o wydanie zaświadczenia

Warunkiem wydania Zaświadczenia jest złożenie Wniosku oraz dokonanie przez zainteresowanego zapłaty opłaty skarbowej, określonej w obowiązującej od dnia 01.01.2007r. ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Stawka opłaty skarbowej za wydanie "Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego" określona w Załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. - "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" - część II pkt 21 wynosi 17zł. Nie pobiera się opłaty skarbowej za złożenie wniosku (podania), natomiast składający wniosek (podanie) zobowiązany jest dołączyć oryginał dowodu należnej opłaty skarbowej "za wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego". Dowód wpłaty pozostanie w aktach sprawy.


Przyjmowanie wniosków osób zainteresowanych uzyskaniem zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej (w oryginale), a także wydawanie sporządzonych zaświadczeń odbywa się w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 - 15.00.
Opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w KWP w Szczecinie można dokonywać na konto:

Urząd Miasta w Policach
71124039271111001060129650
lub w kasie Urzędu Miasta w Policach.


Odbiór zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego odbywa się osobiście za okazaniem dowodu osobistego osoby zainteresowanej.


!U W A G A!


W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia przez Komendanta Miejskiego / Powiatowego Policji woj. zachodniopomorskiego opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta właściwego ze względu na miejsce wydania zaświadczenia.

Opr: asp.szt.M.Kusio