Wydawanie opinii - Opiniowanie projektów organizacji ruchu - Policja Zachodniopomorska

Opiniowanie projektów organizacji ruchu

Wydawanie opinii

Projekty organizacji ruchu

Wymóg opiniowania projektów organizacji ruchu reguluje §7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.), w myśl którego do projektu organizacji ruchu przedstawionego do zatwierdzenia do właściwego organu zarządzającemu ruchem powinny być dołączone opinie:

  1. Komendanta Wojewódzkiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę krajową lub wojewódzką, z zastrzeżeniem pkt 3,
  2. Komendanta Powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową, z zastrzeżeniem pkt 3,
  3. Komendanta Miejskiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę położoną w mieście na prawach powiatu lub w mieście stołecznym Warszawa, z wyjątkiem autostrady i drogi ekspresowej.

Zgodnie z §7 ust. 3 opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego, o którym mowa w §5 ust. 2 ww. rozporządzenia, projektu organizacji ruchu na drodze wewnętrznej.

Zgodnie z § 5 ust. 1 projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,

2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2 000 lub szkic bez skali) zawierający:

  • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
  • parametry geometrii drogi,

3) program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,

4) zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy,

5) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót,

6) przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze,

7) nazwisko i podpis projektanta.


Projekty przedkładane do zaopiniowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie przesyła się do Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie

na adres:

72-006 Mierzyn, ul. Welecka 2

lub składa osobiście w sekretariacie wydziału w godzinach urzędowania tj. 7:30-15:30.

Wraz z wnioskiem o wydanie opinii przedłożyć należy jeden egzemplarz projektu z zastrzeżeniem, iż w przypadku stałej organizacji ruchu może on pozostać do dalszego wykorzystania przez WRD KWP w Szczecinie.

Termin rozpatrywania wniosków nie przekracza z mocy prawa 30 dni i uzależniony jest od ilości realizowanych spraw, prowadzonych działań, dni wolnych od pracy, planowanych urlopów, itp.