Ruch pieszych - Dla pieszych - Policja Zachodniopomorska

Dla pieszych

Ruch pieszych

Przepisy ruchu drogowego określają nie tylko zasady ruchu pojazdów, ale i poruszanie się pieszych.

Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku obowiązany jest poruszać się poboczem. W przypadku braku także pobocza, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Poruszając się poboczem lub jezdnią pieszy jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Dwóch pieszych może iść obok siebie na drodze o małym ruchu,   w warunkach dobrej widoczności.

Pieszy podczas poruszania się może korzystać z drogi dla rowerów w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Należy pamiętać, że korzystając z tej drogi, należy ustąpić miejsca kierującemu rowerem. Wyjątek stanowi osoba niepełnosprawna, która nie ma takiego obowiązku. Na drodze dla pieszych i rowerów pieszy ma pierwszeństwo przed kierującym rowerem.

Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Ważne jest ich umieszczenie w miejscach widocznych dla innych uczestników ruchu drogowego.

Przepisy poruszania się pieszych nie obowiązują w strefie zamieszkania, w której pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami.

 

Pieszemu zabrania się (w nawiasie określono wysokość grzywny, która grozi za naruszenie przepisu):

  • wchodzenia na jezdnię:
  • bezpośrednio przed jadący pojazd (100 PLN), w tym również na przejściu dla pieszych (50 PLN)
  • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi (100 PLN)
  • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi (50-100 PLN)
  • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko (50 PLN)
  • przebiegania przez jezdnię (50 PLN)
  • chodzenia po torowisku (50 PLN)
  • wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto (100 PLN)
  • przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują (50 PLN)