Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych - Dla kierowców - Policja Zachodniopomorska

Dla kierowców

Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2060), osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę. Na podstawie ust. 2, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi:

1)  w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:


a)  samochody osobowe - równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
b)  samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy - równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c)  pozostałe pojazdy - równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
- ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265).

        Jednocześnie w ust, 3 wskazano, iż w przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym. Wskazany został także procent opłaty, w zależności od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej.

        Zgodnie z ust. 7, opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów) i 2, jest wnoszona na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

        Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. poz. 1747), od dnia 1 stycznia 2018 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2100 zł.  

        Odnosząc się do uprawnień Policji w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego, należy wskazać, iż zgodnie z art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jest obowiązana m.in. Policja. Z treści art. 87 ust. 1 wynika, iż jeżeli osoba kontrolowana nie okaże dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, organ przeprowadzający kontrolę zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli. Na podstawie ust. 1 a, przepisu ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do umowy ubezpieczenia obowiązkowego,   o którym mowa w art. 4 pkt 1, jeżeli organ przeprowadzający kontrolę uzyskał informację z centralnej ewidencji pojazdów potwierdzającą zawarcie tej umowy.

        Mając powyższe na uwadze, o fakcie wniesienia opłaty przez osobę, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, informację posiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Z poważaniem,

podkom. Mateusz Mićko
specjalista WRD KWP w Szczecinie
tel. 91 82 16-009