Bezpieczna Szkoła

Program "Bezpieczna Szkoła" 2017/18 - Regulamin uczestnictwa

Zał. nr 1 - karta zgłoszenia do programu (word)

 

Program "Bezpieczna Szkoła"
2017/2018

Regulamin
uczestnictwa w programie


Postanowienia ogólne

§ 1


Regulamin określa cele, zasady, warunki i tryb przyznawania Honorowego Tytułu "Bezpiecznej Szkoły" i uczestnictwa we wszystkich elementach programu "Bezpieczna Szkoła".

§ 2


Tytuł ma charakter honorowy. Posiadacz tytułu ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia w obiekcie. Przyznawany jest placówkom oświatowym województwa zachodniopomorskiego za jakość i innowacyjność podejmowanych inicjatyw profilaktycznych oraz wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów.

§ 3


O tytuł mogą ubiegać się wszystkie szkoły oraz placówki oświatowe województwa zachodniopomorskiego.    

 
§ 4


1. Program "Bezpieczna Szkoła" polega na stałej współpracy Policji Zachodniopomorskiej ze zgłoszonymi do programu placówkami oświatowymi. Współpraca polega na:

 • możliwości podjęcia systemowych działań w zakresie realizowania inicjatyw o charak-terze profilaktycznym i edukacyjnym w obszarze bezpieczeństwa,
 • możliwości uczestniczenia zgłoszonych placówek oświatowych w części konkursowej programu na najciekawszą inicjatywę profilaktyczną w obszarze bezpieczeństwa,
 • realizowaniu szkoleń rad pedagogicznych na zasadach i warunkach określonych w przedmiotowym regulaminie,
 • realizowaniu wywiadówek profilowanych na zasadach i warunkach określonych w przed-miotowym regulaminie.

2. Program pod nazwą "Bezpieczna Szkoła" w roku szkolnym 2017/2018 organizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, przy wsparciu Urzędu Marszałko-wskiego Województwa Zachodniopomorskiego.


3. Koordynatorem wszelkich działań  profilaktycznych w ramach Programu ze strony Policji Zachodniopomorskiej na poziomie województwa jest Wydział Prewencji KWP w Szczeci-nie. Na poziomie gminy i powiatu przedstawicielem organizatora jest właściwa Komenda Miejska lub Powiatowa Policji.   


4. Program "Bezpieczna Szkoła" prowadzony jest zgodnie z cyklem roku szkolnego.


5. Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne będą na stronie internetowej organizatorów, tj.: Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (www.zachodniopomorska.policja.gov.pl) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (www.wzp.pl).

Edukacja

§ 5


Głównym celem Programu "Bezpieczna Szkoła" jest inspirowanie osób i instytucji zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży do nowatorskich działań profilaktycznych, ograniczenie demoralizacji wśród osób małoletnich oraz pomoc w realizacji działań związanych z bezpieczeństwem na terenie placówek oświatowych województwa zachodnio-pomorskiego poprzez wyróżnienie innowacyjnych inicjatyw profilaktycznych oraz promo-wanie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych.

1. Placówki oświatowe, które w roku szkolnym 2017/2018 zgłoszą się do programu "Bezpieczna Szkoła" mogą skorzystać z propozycji przeprowadzenia spotkań z dziećmi i młodzieżą, rady pedagogicznej dla swojego grona pedagogicznego i spotkania z rodzicami w ramach wywiadówki profilaktycznej. Szkolenie realizowane będzie przez policjantów oraz pracowników Policji, Komend Miejskich i Powiatowych województwa zachodniopomorskiego zajmujących się profilaktyką i edukacją w obszarze bezpieczeń-stwa.


2. Każda placówka, która zgłosi się do programu, w trakcie trwania roku szkolnego może przy współpracy organizatorów zorganizować wspólnie ustaloną ilość spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą, jedno szkolenie rady pedagogicznej oraz jedną wywiadówkę profilowaną dla rodziców uczniów danej szkoły. Ustalenie potrzeby tematu przewidywanego i orientacyjnego terminu szkolenia odbywać się będzie na bieżąco z przedstawicielami KMP/KPP.


3. Organizatorzy programu "Bezpieczna Szkoła" w roku szkolnym 2017/2018 proponują następujące tematy spotkań:

 • profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych,
 • zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu,
 • procedura "Niebieskie Karty", przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 • profilaktyka dotycząca przeciwdziałania handlowi ludźmi,
 • sytuacje kryzysowe na terenie szkoły i odpowiedzialność prawna osoby nieletniej,
 • zagrożenia wynikające z wcześnie podjętej inicjacji seksualnej i prostytucji wśród osób nieletnich,
 • przeciwdziałanie subkulturom i sektom młodzieżowym oraz niebezpiecznym grupom i organizacjom młodzieżowym,
 • nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny,
 • prawne aspekty przemocy i agresji w szkole,
 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • bezpieczeństwo w środowisku lokalnym,
 • w trosce o bezpieczeństwo zwierząt i środowisko naturalne,
 • krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa jako nowoczesna forma skatalogo-wana zagrożeń na wskazanych obszarach,
 • rola dzielnicowego i jego zadania służbowe w obszarze przeciwdziałania demoralizacji nieletnich.

Zasady szczegółowe

§ 6

1. Placówka Oświatowa, która chce podjąć współpracę w zakresie profilaktyki i edukacji w obszarze bezpieczeństwa zgłasza chęć współpracy w formie wypełnionej karty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. Przystąpienie do programu "Bezpieczna Szkoła" oraz wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyra-żeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie. Karta powinna zostać przekazana do dnia 27 października 2017 roku właściwemu terytorialnie przedstawicielowi KMP/KPP, który zajmuje się profilaktyką i edukacją na rzecz bezpieczeństwa.


2. W terminie do 30 listopada 2017 roku, każda placówka oświatowa uczestnicząca    w programie, w porozumieniu z przedstawicielami właściwej Komendy Miejskiej i Powiatowej Policji przygotuje harmonogram współpracy w bieżącym roku szkolnym, uwzględniając w nim obszary współpracy gwarantowane programem.


3. Wszystkie zajęcia edukacyjne realizowane we współpracy z Policją powinny zostać zrealizowane do dnia 27 kwietnia 2018 roku.


4. Do dnia 11 maja 2018 roku, każda z placówek oświatowych współpracująca z Policją na zasadach określonych niniejszym regulaminem przekaże przedstawicielowi właściwej Komendy Miejskiej / Powiatowej Policji sprawozdanie, które będzie podsumowaniem zrealizowanych działań profilaktycznych w szkole. Sprawozdanie zostanie ocenione przez komisję oceniającą, w skład której wejdą przedstawiciele Policji, Wydziału Oświaty, jednostki samorządu terytorialnego oraz zaproszone instytucje i organizacje pozarządowe działające na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie powiatu.


5. Z nadesłanych sprawozdań zostaną wybrane te, które zdaniem komisji oceniającej najlepiej obrazują realizację zadań, które od zdiagnozowanego zagrożenia poprzez podjęcie odpowiedniej pracy profilaktycznej wpływają na poprawę bezpieczeństwa w placówce oświatowej. W każdej edycji programu z nadesłanych propozycji na poziomie powiatowym zostanie wybrany jeden laureat, który otrzyma certyfikat "Bezpiecznej Szkoły" oraz jedna placówka oświatowa, która zostanie uhonorowana wyróżnieniem.

Kryteria oceny działań profilaktycznych

§ 7

1. Placówki oświatowe podejmujące współprace z Policją, przekazując sprawozdanie z realizacji działań profilaktycznych poddają ocenie komisji konkursowej podjętą autorską inicjatywę profilaktyczną w obszarze bezpieczeństwa w szkole. Najwa-żniejszymi kryteriami oceny pomysłu zgłoszonego do konkursu będą:

 • przeprowadzona przez placówkę oświatową diagnoza bezpieczeństwa, określająca obszary zagrożeń, które wymagają podjęcia działań profilaktycznych,
 • opracowany harmonogram zadań w obszarze planowanych działań profilaktycznych z uwzględnieniem instytucji i organizacji niezbędnych do osiągnięcia postawionych sobie celów,
 • innowacyjność i pomysłowość projektu odpowiadająca w pełni oczekiwaniom jego odbiorców,
 • konkretne określenie grupy odbiorców,
 • uniwersalność, czyli możliwość przetransportowania inicjatywy na płaszczyznę innych placówek oświatowych.

2. W określonym w § 6 pkt 4 terminie uczestnicy zobowiązani są do przekazania właściwej Komendzie Miejskiej/Powiatowej Policji sprawozdania w formie prezentacji multimedialnej (za pomocą płyty CD), która w jak najdokładniejszy sposób zaprezentuje podjętą na terenie szkoły  zgłoszoną do programu inicjatywę.


3. Sprawozdanie przesłane w postaci prezentacji multimedialnej powinno zawierać przede wszystkim:

 • nazwę inicjatywy,
 • analizę zjawisk, ze wskazaniem obszarów zagrożeń, na które odpowiedzią jest realizacja inicjatywy profilaktycznej,
 • szczegółowy opis inicjatywy ze wszystkimi etapami jej realizacji,
 • materiały multimedialne będące dodatkową dokumentacją realizowanej inicjatywy (fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe),
 • informacje o organizatorach, logistyce całego zadania oraz źródłach finanso-wania projektu,
 • wszelkie inne materiały mogące jak najlepiej przedstawić realizowany pomysł na edukację w obszarze bezpieczeństwa.

Podsumowanie programu "Bezpieczna Szkoła"

§ 8

1. Podsumowanie programu "Bezpieczna Szkoła" nastąpi w czerwcu 2018 roku.


2. Główną nagrodą w programie i konkursie przyznawaną placówkom oświatowym jest Honorowy Tytuł "Bezpiecznej Szkoły", którego atrybutem jest odpowiedni dokument podpisany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.


3. Dodatkowo organizatorzy mogą wyróżnić te placówki i tych laureatów, którzy w ich subiektywnej ocenie zasługują na wyróżnienie, jednakże nie uzyskały tytułu. W zależności od poziomu nadesłanych prac konkursowych organizatorzy konkursu gwarantują sobie możliwość nie przyznania nagrody.

 

Opracowała: mł. asp. Ewelina Brzezińska